HTML

Külcsín és Belbecs

"Eddig csak az csinált a világban valamit, akinek nem voltak határozott tervei." (Oscar Wilde)

Friss topikok

Blog szépirodalom-őrülteknek

2008.10.28. 22:54 Scala

Offtopic: Én kérek elnézést...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legalitás elve az egyik legfontosabb (anyagi) jogi alapelv, szorosan kapcsolódik az alkotmányossághoz, megszegése ellentétes az alkotmány szellemével. A történelem során több megközelítése követte egymást, legeslegutóbbit kivéve meghaladottá váltak. Jelenleg azt az oldalát hangsúlyozzák, hogy (anyagi szempontból) kötelező értékeket, elveket tartalmaz a jogalkotó és a jogalkalmazó számára.

Vannak alapelvei, sokféle megközelítés itt is, csak egy összefoglaló lista a bünetőjogi legalitásról: a visszaható hatály tilalma, a pontos megfogalmazás követelménye, analógia tilalma, vétkesség szükségessége, maximális pontosság, megszorító jogértelmezés, bizonytalanság tilalma, tisztességes figyelmezetetés, ártatlanság vélelme, szerzett jogok tiszteletben tartása, hozzáférhetőség, a parlament működésének tiszteletben tartása, szavak nyelvtani jelentéséhez való ragaszkodás, bírói kriminalizáció tilalma, szokásjog  útján történő kriminalizáció tilalma.

Rendszerét tekintve létezik anyagi legalitás és formális legalitás. Az anyagi legalitás legfontosabb követelménye az előreláthatóság. Ennek első feltétele a hozzáférhetőség: fizikai és szellemi értelemben. A szellemi hozzáférhetőség az érthetőséget jelenti: nem lehet túl tág a diszpozíció, de túl pontos sem, a helyes megfogalmazottság alapkövetelmény.

 

Alábbi példák szólnak helyettem, miképpen jeleskedik a magyar jogalkotás az anyagi legalitás szellemileg hozzáférhetővé tételében:  

Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
 
261/A. § (1) Aki a Magyar Köztársaság nemzetközi jogi kötelezettsége alapján kihirdetett, illetve az Európai Közösséget létrehozó szerződés 60. cikke alapján elfogadott rendeletekben, illetve e rendeletek felhatalmazása alapján elfogadott rendeletekben vagy határozatokban, valamint az Európai Uniót létrehozó szerződés 15. cikke alapján elfogadott tanácsi közös álláspontokban elrendelt
a) a pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek vagy gazdasági erőforrások zárolására vonatkozó kötelezettségét,
b) gazdasági, kereskedelmi vagy pénzügyi tilalmat
c) behozatali vagy kiviteli tilalmat
megszegi, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 
(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a nemzetközi gazdasági tilalom megszegését
a) erőszakkal,
b) hivatalos személyként
követik el.
(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a nemzetközi gazdasági tilalom megszegését
a) lőfegyver, lőszer, robbanóanyag, robbantószer vagy ezek felhasználására szolgáló készülék, vagy egyéb katonai célú felhasználásra szánt termék kereskedelmével összefüggésben,
b) fegyveresen
követik el.
 
(4) Aki nemzetközi gazdasági tilalom megszegésére irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 
(5) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy nemzetközi gazdasági tilalom megszegése készül, vagy még le nem leplezett ilyen bűncselekményt követtek el, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, jelentést nem tesz, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A feljelentés elmulasztásáért az elkövető hozzátartozója nem büntethető.
 
----------> <kedvencem, és gyakran visszatér, csak egyszer kell memorizálni: 1. hitelt érdemlő tudomás, hogy A./ elkövetése készül B./ vagy még le nem leplezett ..., 3. ÉS erről, mihelyt teheti a hatóságnak jelentést nem tesz... 4. általában vétség.>
 
(6) E § alkalmazásában - ha a nemzetközi jogi kötelezettség alapján a kötelezettséget, illetve tilalmat kihirdető jogszabály eltérően nem rendelkezik -
a) pénzeszközön, egyéb vagyoni értéken és gazdasági erőforráson a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendelet 1. cikk 1. pontjában meghatározott eszközöket,
 
b) pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek vagy gazdasági erőforrások zárolásán a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendelet 1. cikk 2. pontjában meghatározottakat
 
c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott tilalmon az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet II. mellékletében meghatározott árukra vonatkozó behozatali vagy kiviteli tilalmat
kell érteni.
 

Iparjogvédelmi jogok megsértése

 
329/D. § (1) Aki a jogosultnak törvény, kihirdetett nemzetközi szerződés vagy európai közösségi rendelet alapján fennálló szabadalmi oltalomból, növényfajta-oltalomból, kiegészítő oltalmi tanúsítványból, védjegyoltalomból, földrajzi árujelző-oltalomból, formatervezési mintaoltalomból, használati mintaoltalomból, illetve topográfiaoltalomból eredő jogát az oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével megsérti, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
 
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az iparjogvédelmi jogok megsértését
a) jelentős vagyoni hátrányt okozva,
b) üzletszerűen
követik el.
(3) A büntetés
a) öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az iparjogvédelmi jogok megsértését különösen nagy vagyoni hátrányt,
b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az iparjogvédelmi jogok megsértését különösen jelentős vagyoni hátrányt
okozva követik el.
  
Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel
 
263/A. § (1) Aki667 
a) lőfegyvert vagy lőszert engedély nélkül készít, megszerez, tart vagy forgalomba hoz,
b) a lőfegyver vagy lőszer készítésére, megszerzésére, tartására vagy kereskedelmére vonatkozó engedély kereteit túllépi,
c) engedéllyel tartott lőfegyverét, lőszerét engedéllyel nem rendelkezőnek átadja,
bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 
(2) Aki lőfegyvert vagy lőszert engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntettet követ el, és öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.669 
 
(3) A büntetés az (1) bekezdés esetén öt évtől tíz évig, a (2) bekezdés esetén öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
a) üzletszerűen,
b) bűnszövetségben követik el.
 
(4) Aki
a) az engedéllyel tartott kézilőfegyveréhez, vadászlőfegyveréhez vagy sportlőfegyveréhez tartozó, csekély mennyiségű lőszert engedéllyel nem rendelkezőnek átadja,
 
b) vadászlőfegyverhez vagy sportlőfegyverhez tartozó, csekély mennyiségű lőszert engedély nélkül megszerez vagy tart,
 
c) az engedéllyel tartott kézilőfegyverét, vadászlőfegyverét vagy sportlőfegyverét, illetve az ahhoz tartozó lőszert bejelentés nélkül az ország területére behozza, onnan kiviszi, vagy azon átszállítja,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 
(5) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 
Ez lesz a legszebb:
 
 
Visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel 
 
263/B. § (1) Aki
a) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve haditechnikai terméket előállít, vagy haditechnikai szolgáltatást nyújt,
 
b) olyan haditechnikai terméket, amelynek forgalmát jogszabály tiltja, előállít, megszerez, felhasznál, tart vagy átad, illetve az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít,
 
c) engedély vagy Nemzetközi Importigazolás, vagy ezeket helyettesítő okmányok nélkül, illetve az engedély vagy a Nemzetközi Importigazolás kereteit túllépve haditechnikai terméket vagy kettős felhasználású terméket külkereskedelmi forgalomba hoz, ideértve annak az Európai Közösség vámterületén belüli átadását, illetőleg külföldre haditechnikai szolgáltatást nyújt,
bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki
a) vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyver vagy más nukleáris robbanóanyag, valamint ezeket célba juttatni képes rakétatechnikai eszköz kifejlesztésével, gyártásával, kereskedelmével, karbantartásával, észlelésével, azonosításával vagy elterjesztésével kapcsolatban műszaki segítséget nyújt, valamint
 
b) az a) pontban foglaltaktól eltérő, más katonai felhasználással kapcsolatban nyújt műszaki segítséget olyan országra vonatkozóan, amely a nemzetközi kötelezettségvállalás alapján a Magyar Köztársaságra nézve kötelező fegyverkiviteli korlátozás alá tartozik.
 
(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt
a) üzletszerűen,
b) bűnszövetségben követik el.
(4) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 
(5) E § alkalmazásában
a) az Európai Közösség vámterületén a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 3. cikkében meghatározott területet,
b) kettős felhasználású terméken a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2000. június 22-i 1334/2000/EK tanácsi rendelet 2. cikk a) pontjában meghatározott terméket kell érteni.

 

Lesz rosszabb... érzem...

(Forrás: 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről)

Kép:

Salvador Dali: The Disintegration of the Persistence of Memory, 1952-54

 

36 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://irodalom.blog.hu/api/trackback/id/tr51737600

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Patrik 2008.10.29. 19:48:33

Szia. Nem a posthoz kapcsolódnék. Most olvastam egy másik blogon Marion Cotillardról, ahová bekommenteltél, és érdeklődve olvastam a kommented, amíg le nem írtad, hogy a Hosszú jegyességben mi történik a karakterével.

Ott elszakadt a cérna.

Azoknak, akik nem értik meg elsőre, mi a spoiler abban, hogy eláruljuk egy mellékszereplősorsát, éppen az irodalommal szoktam példálózni: egy író sem szeretné, ha a szépen felépített dramaturgiai ívébe valaki belepiszkítana azzal, hogy a drámai csúcspotokat előre elmeséli vkinek és így előre kiradírozza az élmény/feszültség felét. Ez elképesztően bosszantó. A legsarkosabb példát gondolom ismered: Azt a könyvet olvasod? Sose gondoltam volna, hogy pont a kertész a gyilkos!

A poéngyilkosságnak vannak fokozatai, de a megbocsáthatatlan kategóriát simán eléri, ha valakinek elárulod a halálát előre. Én különösen érzékeny vagyok, nekem az is sok, ha valaki azzal érvel egy film mellett, hogy jó kis csavar van a végén. Kösz, nem akarom tudni! Hadd bízzam a rendezőre, mikor kezd sejtetni valamit, mikor döbbent rá valamire, ne kelljen előre agyalnom azon, hogy ennek most a fele sem igaz.

Ha irodalmi blogot indítasz, értesz az irodalomhoz. Akkor ezt hogyhogy nem érzed?

Még annyit, hogy a polcunkon ott van a Hosszú jegyesség, de kislányunk miatt vagy egy éve nem jutottunk el odáig, hogy meg is nézzük. Közeledünk, lassan fogynak a meg nézett filmek, de Te gyorsabb voltál :( még szerencse, hogy nem a főhősök sorsát árultad el, így gondolom maradt valami az "első olvasatból".

Utolsó adalék: az átlag magyar ezt nem tartja bűnnek (az amerikaiak, azok a tahók valahogy érzik, hogy ezt nem illik), szépen le is lőtték nekem ismerősök, rokonok a Titanic, a Fight Club, a Remény rabjai és a Leon végét. Így már nagyon is bűnnek tartom, és szólok is, hogy ezt így ne.

Scala 2008.10.29. 21:41:32

Nem gondoltam, hogy egy divatblogon (strange.blog.hu) írt komment ekkora vihart kavar, és hogy van aki az odajárók közül nem látta a Hosszú jegyességet.
Elnézésedet kérem, nem a fordulat-gyilkolásra, hanem Marion Cotillard-ra volt kiélezve a kommentem. Amúgy a Hosszú jegyességben totálisan mellékszál, amit spoilereztem.

A csavar pedig érdeklődés felkeltés céljából lett odaírva a Jeux d'enfants-nál: nem könnyű hozzájutni a filmhez, azért írtam, mert szerintem megéri a fáradtságot.

Tudom mi az a spoiler, és azt is, hogy illik előtte szólni, valamilyen módon jelezni, valóban nem tettem meg.
Nem rosszindulatból, nem jutott eszembe.

Amúgy ha valaki görcsösen ragaszkodik bizonyos előírásokhoz, tapasztalatom szerint pont a dolgok élvezetéről marad le. Csak egy példa az irodalom köréből: általános iskolában belénk szajkózzák, hogy 'de'-vel, 'hogy'-gyal, 'és'-sel nem kezdünk mondatot. Van aki meg is reked ezen a szinten, volt ilyen osztálytársnőm gimnáziumban.
Olvass el csak egy Nobel-díjas írót, néhány regény után rájössz, a művészet nem az ilyen szabályokról szól...

Mégegyszer elnézést kérek, hogy elárultam fordulatokat a filmekből, de szerintem érdemes még így is megnézned! Kellemes időtöltést kívánok velük!

Scala 2008.10.29. 21:59:15

kieg. nem gondoltam, hogy Index főoldalon lesz az a post. Elég összeszokott csapat vagyunk ott Strange-nél, állandó látogatók. Róluk tudom, hogy nem haragudnának meg egy kis filmismertető miatt... ;-)
Elszámítottam magam! :-)

Virgogirl · http://csecsebecse.blog.hu/ 2008.10.30. 07:55:13

A Titanic végét lelőni? Szemetek! Én is azt hittem, hogy nem süllyed el :-DDDD

Loge · http://bloge.blog.hu/ 2008.10.30. 07:59:09

Filmeknél én sem szeretem, ha lelövik a poént, de mivel mellékszálról van szó, megbocsáthatónak tartom.

A nívós filmeknél, ahol nem csak az számít, hogy mi a történés, hanem a színészi játék, a fény, az asszociációs lehetőségek, stb., hasonló a helyzet, mint a szépirodalomban. A nívós könyveket elvileg nem azért olvassuk, ami történik benne, hanem azért, ahogy leírja az író. Thomas Mann könyveit átlagosan fél oldalban össze tudnám foglalni, úgy, hogy nem marad ki fontos momentum. (Van olyan is, amit két mondatban.) És mégis sokan szeretik.

Persze ez már nem az a kategória, amelyiknek a katartikus csúcspontja a kertész lelepleződése...

Scala 2008.10.30. 08:44:08

'És mégis sokan szeretik.' Na igen, én pl. nem annyira... ;-)

Virgogirl, jaaaaa?! :-D

Loge · http://bloge.blog.hu/ 2008.10.30. 09:24:07

Rendben. Nem kell mindenkinek.
De azért arra kíváncsi lennék, hogy ült be Patrik pl. a Passióra?

Scala 2008.10.30. 09:31:04

Ááááááááh, tényleg. :-D

Nagyon régen olvastam Thomas Mannt, és talán nem is a legjobbakat. De valahogy nem lett belőle nagy szerelem.

Loge · http://bloge.blog.hu/ 2008.10.30. 10:31:42

József és testvérei.
Az első ötben van nálam, csak kemény az első 40 oldal, amíg az ember felveszi a fonalat.

Scala 2008.10.30. 10:41:10

Az a fura, nem emlékszem olvastam-e, de akkor valószínűleg nem, ugye? :-D
Rendben, jövőre, listán lesz! ;-)

Loge · http://bloge.blog.hu/ 2008.10.30. 11:13:12

Hát, ha nem emlékszel rá, valószínűleg nem. 1400 oldal+magyarázó jegyzetek (Kákossytól!). Remek.

Mi akkor végeztük ki, amikor Rómában jártunk és eléggé be voltunk fordulva. Akkor volt rá idő.

Patrik 2008.10.30. 14:12:07

Passió? Értem a viccet, csak nem szeretem. Ilyenkor nem.

Elmaszatolás az van, viszonylagossá torzítás az is van. Attól, még hogy tudom mi lesz a vége a történetnek, még lehet katartikus, úgy sejtem Gibson beleszámította, hogy páran már ismerik ezt a sztorit.
Ugyanez érvényes arra, ha a történet végével kezdődik a film (volt aki ilyenre hivatkozva mismásolta el a hibáját: ha néhány filmnél lehet, akkor neki miért nem?)
Mert ott ezt beleszámítják.

A Titanic detto.

Olyan emberekkel vitatkoztam eddig a spoilerekről, akiknek el kellett mesélni mi az az első olvasat ("akkor te nem is nézel meg kétszer egy filmet?" Uhh!), amit itt már - elvileg - nem kell elmagyaráznom. Hogy százszor megnézi/elolvassa az ember a kedvencét, de az nem lesz ugyanaz, mint az első. Hogy élete szerelmével az ember nem biztos, hogy fel tudja idézni az összes szeretkezést, de az elsőt... azt biztosan.
Szeretem, ha történet nekem és előttem bontakozik ki, ha rám bízza mire jövök rá, mire figyelek, és elmegyek valami mellett, ami később fontos lesz, mert úgy van megírva, hogy elmenjek mellete, hogy bazzzeg legyen. Felnőttként kezel.

Ez nem olyan szabály, hogy nem kezdünk éssel mondatot. Ez olyan, hogy ha kölcsönkérsz egy könyvet, akkor igyekszel nem lekávézni, vagy ha mégis baj esett, akkor tudod, hogy te vagy a hunyó és elnézést kérsz. És nem kezdesz magyarázkodni, hogy ez nem is akkora baj, mert biztos nem is szeretted annyira, vagy igazából a lekávézás csak annyi, mint éssel kezdeni egy mondatot, amit senkinek nem fáj, mert látod ez is azzal kezdődött.

Szintén maszatolás, hogy a szépirodalomban nem lényeg a történet, csak a tálalás. Naná. Persze.

Az eddigi legkedvesebb lepattintás SzabóZ-től érkezett, aki egy napi ajánlóban mindenki szíves figyelmébe ajánlotta a kevéssé közismert Dogville-t, majd ugyanazzal a lendülettel el is mesélte a végét.
Szóval amikor jeleztem neki, hogy ezt így ne, akkor hasonló volt a reakció: képzeld a Rómeó és Júlia végén meghalnak!

Biztos, hogy nem velem van a gond, hiszen tőlünk nyugatra kínosan ügyelnek rá, hogy ne spoilerezzenek, még kritikákban se áruljanak el túl sok mindent a filmről/könyvről, itt meg sportként űzik a poéncsapkodást.

Scala 2008.10.30. 19:19:20

Úgy van Patrik, mi ezen a blogon és úgy tűnik Magyarhonban még oly sokan mindannyian bűnösök vagyunk, és a színtiszta igazság a Te szavaidban lakozik!

The Strange · http://madeinbarna.blog.hu 2008.10.30. 19:55:52

Patrik, az az egyetlen gond, hogy ami miatt támadod Scalat, az egész egyszerűen hülyeség. Ha egy filmes blogon olvasol egy filmről, illetve egy irodalmi blogon egy könyvről, akkor megérteném a spoilerezés miatti felháborodásodat. Így azonban nem. Nyilván nem láthatta mindenki az adott filmet, amiről a blogomon szó van, pontosabban szóba jött, de a film ebben az esetben másodlagos. Hiszen benyomásokról mesélt Scala (amibe beleszőtt valamennyit a filmes élményből), ennyi.

Igazán megérthetnéd, hogy nem ellened irányult támadásnak szánta, pusztán lelkesen mesélt valamiről, ami számára egy élmény volt.

Azt pedig kikérem magamnak, és sok más honfitársamnak nevében is, hogy mi akkora bunkók lennénk mindannyian - szemben az amerikaiakkal - hogy mi aztán mindent bespoilerezünk. Szoktam társaságokban filmekről/könyvekről beszélgetni, de ha kiderül, hogy valaki azt még nem látta, de érdekli, nyilván témát váltunk...vagy csak rövid véleményünknek adunk hangot (értsd: húú, nagyon jóó, hát ez egy f*s...stb.).

Úgyhogy, Patrik én úgy érzem mégiscsak veled lehet a gond, remélem ezzel nem bántalak meg...rossz körökben mozogsz vagy rossz kritikákat olvasol...nem tudom, ezt neked kéne látnod.

Egy tanács: ha máskor meglátod, hogy egy olyan filmről van szó, amit még nem láttál, de szeretnéd átélni a katarzist, melyet az kiválthat belőled, ne olvasd tovább az adott szöveget...így könnyen elkerülheted, hogy bármit is megtudj az műről :-)

Üdv, Strange

Kar Ate 2008.10.30. 20:24:57

... és akkor Schwarzi kinyírta a terminátort... na bassz, ezt benéztem, bocsi, de ha van időd azért nézd majd meg!

Loge · http://bloge.blog.hu/ 2008.10.30. 20:29:39

Strange már elmondta az okosságot a végén, de én is leírom, mert teljesen egyet értek vele.

Nem értem, hogy ha zavar a dolog, minek olvasod el. Az első leleplező mondat után abba kellett volna hagynod.

Én sem szeretem, ha lelövik egy könyv poénjait, ezért NEM olvasom el a fülszöveget, sem a hátuljára írt marhaságokat. Ha érdekel, milyen, beleolvasok.

Ha ordas betűkkel lett volna írva az, amiért Scala-t fedded, akkor talán (talán!) igazat adnék. Most azonban úgy fest, a saját ostobaságodat és kíváncsiságodat akarod leverni rajta...

Scala 2008.10.30. 20:36:27

Strange, Most már tudom, miért zárjuk be mindig belülről az autó ajtaját. Ha 40 cm-re állok meg, de neki 60 cm kellene, kiszáll a körúton és elmagyarázza a magáét. Jó esetben csak szavakkal...

Patrik, szerintem mindenki életében van egy időszak, amikor magába fordul, és túlérzékeny lesz, üldözve érzi magát, mert talán vonzza is az ilyen szituációkat. Lehet, hogy tévesen, de ilyen benyomást tesznek rám a kommentjeid.

Szerintem nézd meg az említett filmeket lazításképpen, sőt egy hosszú, csendes hétvége talán még jobb.
A magyar címek: Hosszú jegyesség; Szeress, ha mersz.
Biztos vagyok benne, hogy az alkotás megtekintésének hevében agyad ki is kapcsolja majd az előzetesen hallottakat.

Írj nyugodtan választ, nem moderálok, eddig senkit nem kellett,meg amúgy is elvem, hogy csak igen extrém esetben szabad moderálni.

Scala 2008.10.30. 20:41:55

Loge, én sem olvasom el a fülszövegeket!
És a filmkritákat is csak ritkán a film előtt. ;-)

Voltatok hosszabb ideig Rómában, jól értettem? Ez nagyon-nagyon érdekes. Mesélhetnél erről alkalomadtán bővebben is.

Amúgy a nevedről jutott eszembe: Anyu tegnap jött haza Lipcséből, tagja a magyr Wagner Társaságnak, ott néztek meg szerintem egy operát. Nem tudok még részleteket... :-)

csipke 2008.10.30. 21:09:56

Drága Scala!
Ad 1. a spilerezés miatt ne aggódj, engem cseppet sem zavar (mi több, töredelmesen bevallom, hogy volt olyan krimi, nem is egy, ahol megnéztem,hogy a végén ki a gyilkos, csak hogy tudjam, jól következettem)
Ad2.Jogszabályokat irodalmi szempontból nézni tilos, mert nem az a cél, hogy irodalmi legyen, hanem hogy pontos. Pláne a büntető jogban.
Azt csak halkan jegyzem meg, hogy amikor a Btk-t csinálták még voltak olyan jogászok, akik tudtak szépen fogalmazni (ma is lennének, csak nem hallgatnak rájuk)+ minden nagy jogszabályt lektorált a Magyar Tudományos Akadémia (nyelvi, történeti és szakami szempontból is). Mi több, hallgattak is rájuk... De a mai rohanó világban erre már igazán nincs ideje a "jogalkotónak".

Loge · http://bloge.blog.hu/ 2008.10.30. 21:10:28

Igen, két félévet húztunk le. Majd talán írok róla, bár nem sok aktualitása van. Sajnos.

Édesanyádat irigylem. (Az egyik életcélom a megvalósíthatónak tűnőek közül: eljutni egyszer Bayreuthba, a nyári játékokra és ÉLVEZNI a Ringet. Az a favorit, bár feleségem még nem szereti annyira, mint én.)

csipke 2008.10.30. 21:10:47

spoilert akartam mondani

Patrik 2008.10.30. 21:47:12

Most megkaptam a magamét :) rámfért, tényleg túlérzékeny vagyok, de csak és kizárólag erre.

Sok minden volt még a fejemben, amikor írtam a kommentet, és azt, hogy örültem az elnézéstkérésnek, lefelejtettem, pedig örültem. Annak kevésbé, hogy a spoilerre ráfogják, hogy nem az. És tényleg abba szoktam hagyni az olvasást, ha olyanba botlom, amit nem láttam még, főleg, ha a polcomon van, de sajnos túlszaladtam :( Marionra túl kíváncsi voltam :)

Hogy a magyarok bunkók ebben: nem vágom miért kell kikérnünk magunknak. Ha valaki azt mondja, hogy a magyarok bunkón vezetnek, nem engednek be senkit, leállnak a parkoló kocsik mellett vészvillogóval, eszembe sem jutna, hogy magamra vegyem és kikérjem magamnak, mert tök igaz. Annak ellenére igaz, hogy a többség nem ilyen. Én sem. De az attitűd él és igenis jellemző, sőt meghatározó.

Most mutatok pár dolgok, ami felháborít, és segítek megértetni a probléma nagyságát.
Kisiklottak: www.port.hu/pls/fi/films.film_page?i_where=2&i_film_id=72891
Van két kritika, az egyik a portos, enyhén felülértékelő, a másik az említett SzabóZ tollából az indexes, spoilerektől hemzsegő. Ha láttad a filmet, olvasd el azt és gondolkodj rajta, hogy mi marad annak, aki először nézné ezt.

Remény rabjai, egyesek szerint a világ legjobb filmje, nekem is az egyik kedvencem, igazi régimódi csordogáló történet, de hogy mitől zseniális az csak az tudja aki látta. Ezt először látni, az maradandó, kivéve, ha az ember hamarabb botlik bele ebbe, mintsem látná:
www.xpress.hu/dvd/film.asp?FILMAZ=7386

Ugye, hogy ugye? És ezekkel úgy találkozom, hogy direkt ritkán olvasok ilyesmit, mert folyton spoilerekbe botlom. Ja fülszöveg: Murakami, keményrefőtt csodaország, hátsó borító. A rutin meg az évek: csak a könyv után olvastam, de fel is csesztem magam rajta, naná hogy ott figyel a végső csavar! Túlérzékeny lennék? Én? :))

Annyit kérnék csak, hogy aki érti és érzi ezt, az ne csak szóban figyeljen oda erre, hanem, ha lehet írásban is.

A Szeress, ha merszet láttam, kisgyerekes apaként inkább megrázó volt. Ha a szerelmesek egymást kínozzák, az tud megkapó lenni, de ha másokat is közben
SPOLIER!
életreszóló mellékvágányra állítanak, azt nem tudom csillogó szemmel nézni. Születik két gyerek, akik a főhősnek egy ponton túl nem kellenek, hátra is hagyja őket.
SPOILER OFF

Egyszóval, ár alatt odaadom a filmet, mi már nem akarjuk többet megnézni, de ettől még bőven szerethető :) Sőt, békepipaként felajánlom egy blogos játék egyik díjaként.. Készítesz valamilyen feladványt, lehet nyerni 3 valamit, ebből egy DVD már megvan. Na? :)

Patrik 2008.10.30. 22:01:22

Még egy utolsó adalék: Kínában van vagy egymilliárd ember akik nem tartják bunkóságnak a köpködést. Tanítani kell őket, államilag meghatározott és finanszírozott kampányban, hogy leszokjanak róla. Nyilván ők is először azt nézik totál hülyének, aki őket emiatt bunkónak tarja, hiszen mindenki ezt csinálja, ez a normális.
Szerintem a köpködés bunkóság, de ha ott nőttem volna fel, nem lenne bajom vele. Ugyanez van itt is, annyi helyen láttatják ezt természetesnek, hogy az ember maga is természetesnek veszi. Pedig nem az.

Egy blogon megszólták Gundel Takácsot, mert egy műsorban lelkesen elmesélte, hogy mi a Hetedik vége. Szerintem is halálos bűnt, a kommentelők nagy része viszont nem értette, hog mi a baj ezzel.
És akkor linkelném az imdb oldalát ugyanennek a filmnek és figyeljük meg, hogy takarnak-e le érdemi infókat spoiler felirattal:
www.imdb.com/title/tt0114369/
Onnan nézve, mi igenis köpködünk. Ki csak kicsit otthon, ki az utcán... és a legtöbbünknek nincs baja vele :)

Scala 2008.10.30. 22:25:56

Holnap részletesebben reagálok, Patrik! Amúgy ez már beszéd! :-) /értsd utóbbijaid stílusa jobban tetszett./
És a film DVD is érdekelne! :-DDD

Most csak egy valami: amit a főhősről írtál, és a forgatókönyvről, nem értek vele egyet.
Nem lesz benne spoiler! Szerintem...
de a biztonság kedvéért ideírom, szóval
**************
SPOILER
Én az egyén minél szélesebb körű kiteljesedését tartom a leglényegesebb szempontnak az életben. Túl sok boldogtalan-eltorzult embert ismerek, akik olyan elvek mentén csimpaszkodnak a maguk 'minta-család modelljébe' (hahahahahaha), amit leírtál. Aztán kiderül egy s más, nagyon durva dolog... Nagyon. Durva. Dolog.
És gyártanak egy új ideológiát, kicsit módosítottabbat + beszereznek mellé evészavart, dohányzás vagy alkohol vagy még rosszabb addikciót.
SPOILER vége
*********************

Holnap még írok!

Kar Ate 2008.10.30. 22:42:58

Patrik, alapvetően igazad van, még a magyarokat illetően is, de a spoiler sztem akkor alkalmazandó, ha kifejezetten egy adott témára koncentráló oldalon/műsorban (pl. könyvek, filmek) egy adott mű kapcsán írják le annak tartalmát, végkifejletét VAGY egy széles körben olvasott, halgatott fórumon egy aktuális műről beszélnek. Gundel Takács bakija ebbe a kategóriába tartozott. A Hosszú jegyesség viszont nem új film, sokan látták és írtak is róla, az oldal, ahol Scala kommnetjére akadtál, pedig teljesen másról szólt. Pamuk-tól a Hó például szintén nem 100 éves könyv, de ahhoz már elég elterjedt, hogy egy adott téma kapcsán bárki hivatkozhasson egy szövegrészletre vagy elemre szerintem. Mondjuk, ha a legújabb irodalmi Nobel-díjasunk egy könyvének megjelenésekor valaki a francia kiadást már ismerve leírja a lényeget pl. az Index főoldalán, azt nem szép, de ez azért más szitu volt.

Scala 2008.10.30. 23:20:13

Murci, kiscsiga, hallottátok? Ők legalább olvastak a fickótól... mármint J-M. Gustave Le Cléziotól... Sőt, az összeset elolvasták!
Lenyűgöző csapat.
Véleményt is kérek szépen róla, a apoiler szabályok betartásával, természetesen! ;-)

Patrik 2008.10.31. 09:34:30

Scala: emilemet tudod, összefuthatunk és odaadom.

A főhősről:
SPOLIER
*********************************************
Igazad van a látszatboldogsággal kapcsolatban. De ettől még tartom azt, hogy a házasság - elvileg - egy életre szól. Ha végképp nem megy akkor bontsák fel. De ne vállaljanak gyereket pl a látszat kedvéért, vagy azért mert attól majd működni fog az ami most sem működik. A főhős egyenesen úgy vállal gyereket, sőt gyerekeket, hogy tudja, nem a szerelmével kötötte össze az életét. És a várható be is következik, ekkor hátrahagyja az egész látszatfamíliát. Na és itt a felnőttség megkérdőjelezése: hogy mert így gyereket vállalni? Ez nem egy kocsi, amit nem tudok majd esetleg fizetni és akkor vissza kell adni. Ez egy (két) élet.

A másik amin kiakadtunk, az a család ábrázolása volt, ricsajozó gyerekek, összeomlott szülők, katasztrófa. Ez nem manipulatív, ez hazug. Nem mondom, hogy nincsenek problémák a gyerekekkel, de itt átoknak van beállítva a gyerekvállalás...
*************************************************
SPOILER OFF

Kar Ate:
Az én olvasatomban a spoiler az spoiler, akárhol botlom bele. Azzal egyébként pont a Gundeles esetnél jöttek sokan, hogy 15 éves film a Hetedik, nehogymár van aki még nem látta. Pedig, ha kicsit belegondolunk van párezer 18 évesnél fiatalabb, aki még nem nézte végig a "kötelezőket", vagy túl fiatal hozzá, de a műsort simán nézheti. És rossz esetben emlékezni fog rá, mi is a poén a film végén.

Nem vitatom, hogy van már az a kategória, ami nem számít spoilernek. A klasszikusok például - míg a kortárs, akár film, akár irodalom, az a nem elárulandó kategória. És még szűken vettem, hiszen egy Agatha Christie műfajából adódóan törékeny, egy átlagnál kevésbé olvasott embernél pedig a klasszikusok is belecsúsznak az óvatosan kezelendők közé. Jóbarátokat szokott nézni valaki? Rachel és Joey könyvet cserélnek, a Ragyogást a Kisasszonyokra. Utóbbi ugye klasszikus, mégis zokon veszi Joey, amikor spoilereznek belőle.

No mindegy, örülök, hogy egyáltalán konstruktívan álltok a témához, a tágabb ismeretségi körömhöz képest kész felüdülés :)

Scala 2008.10.31. 10:07:26

Jóbarátokat ismerem, és épp a minap olvastam részletet a Kisasszonyokból. ;-)
Az a fajta 'spoilerezés' teljesen hétköznapi, hihető. Mondjuk én sem úgy adnám egy kisiskolás kezébe az Egri Csillagokat, hogy összefoglalom a lényeget, mire figyeljen! :-D


Főhős a Szeress, ha merszben:
*************************************
SPOILER

Értem, hogy mire gondolsz, minden részletet fel is tudtam idézni, amit leírtál, a fickó családjának jellemzése stb.
Nézd, a gyerekek nem mindig úgy jönnek, hogy minkét fél akarja, ez gondolom nem újdonság. Ismerek olyan családot ahol nem az első, de szinte az összes gyerek enyhén szólva nem volt leegyeztetve. Persze nem válnak, csak külön-hétvégékre megy a családfő... Meg van a 'mi a szabadházasság hívei vagyunk' kijelentés is. Mindkettő szánalmas szerintem. Swingerklubokról ugyanez a véleményem.

Szóval az élet nem olyan egyszerű, mint ahogyan Te azt elvárnád. Kicsit amerikaias a gondolkodásod ebből a szempontból, ott vannak ezek a prűd, merev szabályok, ami olyan nevetséges megoldásokhoz vezet, mint a Monica Lewinsky oboa-lecke, amely ugyebár nem számít házasságtörésnek...

A másik, hogy vannak olyan családok, amelyben az egyik fél úgy éli meg a gyerekek létezését, ahogyan azt a film bemutatta. Mi a férfi szemszögéből látjuk a dolgokat, és nem a családanyáéból.
Nagyon fontos szerintem szem előtt tartani, hogy két szülő két külön világ, és máshogyan élik meg az egész házasságot, hiába egy család, akár egy, akár több utódal.
Az emberek nem olyan ösztönönnel nemzik és nevelik leszármazottaikat, mint a többi emlős. Amúgy az állatoknál, nincs is ilyen elvárás, az apa kevésbé foglalkozik a születés után, már-már semmit sem, az anya pedig a szoptatás befejeztével szabályosan elmarja maga mellől a kicsiket. Még emberi szemmel akár szomorú eseménynek is mondanánk.

Szintén amerikai vattacukor elképzelés (+ egyházi szemlélet és elvárás, sokszor Magyarországon is), hogy egy családos embernek folyton üdvözült mosollyal az arcán kell viselnie élete hátralévő részét.

Az emberek 25-30 éves korukra még nincsenek tisztában saját magukkal, önismeretükkel. Rengeteg tudatalatti feszültség nincs feloldva, de már eleget élt ahhoz, hogy felhalmozza. De az átlagelvárás, hogy ilyenkor már legyen gyerek. A főhős azt gondolta, ha megfelel apja elvárásának, és megszegi az évtizedes játék vonalát, boldog lesz. Csak egy kis hang mondta, tévedsz.
A gyerekekre, amikor azok készülőben voltak gondolom ugyanez vonatkozott, legalábbis a film ezt sugallta.

Ehhez képest nem beszélt az esküvő után papával, egyáltalán, és a házasságot, családi életet is megette a fene. Mindaddig, amíg a fociutálat és kapcsolódó asszociációk olyan obszesszióvá váljanak, hogy csapot-papot otthagyjon.

Nagyon emberi, és nem is ritka. Sokkal reálisabb, mint a PC amerikai-angolszász maszlag.
Az emberi evolúció motorja a szenvedély (nemcsak szerelmi szenvedély), amit jó, ha sínen tart a polgári felfogás. De nem fordítva.
És Európában ez még nem lett elfeledve. Amerikai sorozatok közül pl. talán a 24 találta meg azt a balanszt, - persze az is nagyon amerikai, emiatt sokszor túlontúl vegytiszta - ahol nem a 100% képmutatás és látszaton van a hangsúly.

Nagyon csapongó lett, de remélem kiderült mi a véleményem. ;-)

Decemberben találkozzunk a DVD miatt, addig nekem elég sűrű. Köszönöm a lehetőséget! :-)

Scala 2008.10.31. 10:12:54

kieg. van a hangsúly után:

*****************
Spoiler Vége

Patrik 2008.10.31. 11:55:37

Na jó kis beszélgetés lett ebből :)
Elég sok munkám van, de majd este reagálok.

Scala 2008.10.31. 20:56:37

Rendben, ráérsz! ;-)

Scala 2008.10.31. 21:46:32

Csipke, nagyon tetszett a kommented, és a 2. pont az egyetlen szösszenet ide, ami a poszthoz kapcsolódik! :-D

Teljesen egyetértek veled, és őszintén szólva nem is tudtam az MTA közreműködéséről anno.
Nagyon hiányzik, és a jól fogalmazó jogászok részvétele a jogalkotásban is hatalmas hiány... Minden sz*r ebben az országban, vagy elsz*ódik. Csak a blogokban lehet reményünk!

/demagóg volt, de tényleg olyan... na... tudjátok, hiszen Ti is itt éltek! ;-)/

csipke 2008.10.31. 22:00:58

Nekem még jutott egy két nagy öreg profnak a régiek közül, és ők mesélték, mikor püffögtünk nekik a mostani szövegek miatt

Scala 2008.10.31. 22:29:52

Tényleg? Kik voltak azok, ha nem titok? Mármint a profok...

csipke 2008.11.01. 08:43:22

Úgy 5-6 volt alkotmánybíró (több "eresztésből" is), és sok 50-en/60-on felüli régi motoros, minden területről
(Azt hiszem most "lebuktam", hogy mi a szakmám :))